Müügitingimused

  1. Üldsätted

Käesolevates reisitingimustes (edaspidi Reisitingimused) tegutseb Reisikorraldajana Kolmas Võimalus MTÜ (Tamonte koolitusreisid)  ning Reisija on isik, kes sõlmib Reisikorraldaja poolt korraldataval reisil osalemiseks Reisiteenuste lepingu. Reisiteenuste lepingu objektiks on Reisikorraldaja poolt korraldatav reis, mis sisaldab kõiki reisikirjelduses olevaid teenuseid ja komponente.

 

  1. Lepingu sõlmimine ja tasumine

Reisikorraldaja ja Reisija vaheline, käesolevates reisitingimustes sätestatud tingimustel sõlmitav Leping on poolte jaoks siduv alates hetkest, mil Reisija on tasunud väljavalitud reisi eest ettemaksu.  Reisija tasub reisi eest esitatud arve alusel 5 päeva jooksul ettemaksuna 40% reisi maksumusest. Ülejäänud 60% tuleb Reisijal tasuda hiljemalt 60 päeva enne reisi algust. Kui ei ole kokku lepitud teisiti tasumises.

 

  1. Annulleerimistingimused

3.1 Kui Reisija annulleerib reisi, ei tagastata temale reisi ettevalmistamisega seoses tehtud kulutusi.
3.2 Kui Reisija annulleerib reisi vähem, kui 60 päeva enne reisi, ei tagastata ettemaksu.
3.3 Kui Reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või muid vajalikke lubasid, käsitletakse seda reisi tühistamisena Reisikorraldajast mittesõltuvatel põhjustel ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste punktide 3.1 ja 3.2 sätted. Sellisel juhul tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused.
3.4 Kui Reisija jääb kohale tulemata, ei saa reisile minna halvenenud tervisliku seisundi või vajalike dokumentide puudumise tõttu, ettemaksu ei tagastata.
3.5 Kui Reisijal puudub reisikirjelduses sisalduva matka, vms. läbimiseks nõutav varustus, on grupijuhil õigus Reisijat matkale mitte lubada. Sellisel juhul puudub reisigrupil kohustus teda ootama jääda, osavõtutasusid ei tagastata ning kõik seonduvaga tekkivad lisakulutused kannab Reisija.

  1. Reisija õigused, kohustused ja vastutus

4.1 Reisijal on õigus
4.1.1 Saada Reisikorraldajat enne reisi ja reisi jooksul teavet reisi etappide ning külastatavate piirkondade kohta.
4.1.2 Pöörduda reisi jooksul abi saamiseks Reisikorraldaja poole.
4.1.3 Saada Reisikorraldajalt tagasi kogu ettemakstud raha Reisitingimuste punktis 5.1. 2.1 toodud juhul.

4.2 Reisija on kohustatud

4.2.1 Olema reisiks ette valmistunud vastavalt reisikirjelduses olevale infole ja tingimustele.
4.2.2 Tasuma Reisiteenuse eest vastavalt käesolevale Reisilepingule.
4.2.3 Mitte kahjustama Reisikorraldaja mainet.
4.2.4 Täitma grupijuhi ja/või instruktorite asjakohaseid korraldusi, samuti majutusasutuste ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
4.2.5 Käituma Reisikorraldaja, kaasreisijate, võõrustajate ning kolmandate isikute suhtes mittehäirivalt ja lugupidavalt ega tohi oma tegevuse või tegevusetusega seada ohtu nimetatud isikute heaolu või tervist ning takistada reisiplaanist kinnipidamist.
4.2.6 Aitama oma võimalusi ja oskuseid mööda hädaolukorras hätta sattunud grupiliikmeid ning olema sellisel juhul vajadusel valmis ka reisiplaani muutma või reisi katkestama.
4.2.7 Sõlmima reisikindlustuse lepingu ulatuses, mis katab meditsiiniabi sihtkohariigis ning reisi katkemise puhul lähtepunkti naasemise kulud

4.2.8 Kompenseerima tema poolt põhjustatud reisiplaani muudatustest või katkemisest tulenevad kulud kõigile kaasreisijatele ja reisijuhile.
4.2.9 Kompenseerima reisi ajal oma tegevusest või tegevusetusest tulenevad kahjud reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

4.3 Reisija on vastutav

4.3.1 Isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu ning sellest tulenevate võimalike tagajärgede eest.
4.3.2 Reisitõrke kindlustuse sõlmimise eest, et saada rahalist kompensatsiooni reisi ära jäämisel isiklikel või käesolevate reisitingimuste punktides 5.1.2.2 ja 5.1.2.3 kirjeldatud põhjustel;

 

 

 

  1. Reisikorraldaja õigused, kohustused ja vastutus

5.1 Reisikorraldajal on õigus

5.1.1 Muuta Reisikirjeldust selliselt, et reisi kvaliteet ja olemus olulisel määral ei muutu juhul, kui tal ei ole temast mittesõltuvatel põhjustel võimalik reisi esialgses Reisikirjelduses esitatud kujul teostada. Sellisel juhul on Reisikorraldaja kohustatud sellest Reisijaid koheselt teavitama.

5.1.2 Reis ära jätta juhul kui:

5.1.2.1 reisile ei ole registreerunud nõutav arv reisijaid. Sellisel juhul on Reisikorraldaja kohustatud sellest Reisijaid hiljemalt 10 päeva enne reisi algust teavitama.
5.1.2.2 reisi teostamine on sihtriigis või selle lähedal toimuva sündmuse (sõda, loodusõnnetus, streik vms) tõttu muutunud oluliselt raskemaks või ohtlikuks Reisijatele.
5.1.2.3 lennuettevõte tühistab ootamatult oma lennu ning seda ei ole võimalik asendada.

5.1.3 Lõpetada leping juhul, kui Reisija ei ole lepingus ettenähtud tähtajaks reisi eest tasunud.

5.2 Reisikorraldaja on kohustatud:

5.2.1 osutama reisiteenust vastavalt käesolevates reisitingimustes ning asjakohases reisikirjelduses sätestatule;
5.2.2 teavitama viivitamatult Reisijat Lepingu punktis 5.1 kirjeldatud asjaolude ilmnemisest ja tegema omalt poolt kõik võimaliku tekkinud olukorra parimaks lahendamiseks;
5.2.3 abistama kõigi võimaluste piires reisi ajal õnnetusse või kuriteo ohvriks sattunud Reisijat;

5.3 Reisikorraldaja:

5.3.1 on vastutav kõigi Reisiteenuste osutamisel tema poolt tahtlikult või raskest hooletusest põhjustatud kahjude eest;
5.3.2 ei ole vastutav reisitranspordi tehnilise korraldamise, k.a. pagasi kahjustumise või kadumise eest, samuti ootamatuste või rikete eest ööbimispaikades ja transpordivahendites ning reisi muul viisil teenindavate osapoolte ettenägematust inimfaktori tulenevast mõjust:

 

  1. Hinnad ja hinnamuutused

6.1 Reiside puhul kuuluvad hinna sisse kõik teenused, mis vastavates reisikirjeldustes märgitud. Reisikirjeldustes mittemärgitud teenused hinna sisse ei kuulu.
6.2 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda muuta ja Reisijalt hinnaerinevuse tasumist nõuda juhul, kui muutuvad reisipiirkonnas reisi hinda mõjutavad maksud, lõivud, teenuste hinnad, valuutakursid jms.
6.3 Reisikorraldaja on kohustatud hinnamuutustest Reisijaid koheselt teavitama.

 

  1. Vead reisikorralduses, nendest teatamine ja puuduste kõrvaldamine

7.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele, v,a. reisi seisukohalt väheolulised muutused, mida sihtkoha ja reisi iseloomu  arvestades on võidud eeldada.
7.2 Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldajast mittesõltuvatel asjaoludel ega ületa kahte ööpäeva.
7.3 Puuduseks ei peeta ööbimiskoha vahetamist, mis on põhjustatud Reisikorraldajast sõltumatust majutuskohtade ülebroneerimisest juhul, kui Reisikorraldaja asendab ööbimiskoha samaväärsega.
7.4 Reisija on kohustatud Reisikorraldajat sihtkohas esinevatest puudustest esimesel võimalusel kirjalikult teavitama ja Reisikorraldaja on kohustatud puuduse võimalusel koheselt kõrvaldama, v.a. juhul kui see osutub temale ebamõistlikult kulukaks.
7.5 Juhul kui Reisija pretensiooni sihtkohas lahendada ei õnnestu, on Reisijal võimalus kuni 5 päeva jooksul peale reisilt naasmist esitada Reisikorraldajale kirjalikult taasesitatavas vormis pretensioon koos nõude aluseks olevate tõendusdokumentidega.
7.6 Kahju hüvitamisel peale reisi lähtutakse puuduse proportsioonist reisil osutatud teenuste ja maksumuse suhtes.
7.7 Reisija tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kasutamata jäänud teenuste eest puudub tal õigus igasugusele kompensatsioonile.

 

  1. Kahjude korvamine

8.1 Reisikorraldaja korvab enda tegevusest/tegevusetusest tulenevad kahjud Reisija tervisele ja varale.
8.2 Kui viga parandatakse ja kahjud korvatakse reisi ajal, puudub Reisijal õigus teistkordsele kompensatsioonile.
8.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Reisija süül ja/või Reisikorraldajast sõltumatutel ning ettenägematutel asjaoludel (vääramatu jõud, kuriteo ohvriks sattumine, kolmandate isikute poolt põhjustatud ootamatused/süüline käitumine transpordivahendis või majutusasutuses, pagasi kadumine jne).

 

  1. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused

9.1 Reisitingimused muutuvad pooltele siduvaks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 2);
9.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada esmalt Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või sealt edasi Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.